Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Historia


Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie
Powiększenie

Załącznik do "K. Raptularza Szkolnego H. Ostrowskiego"
 

Z dziejów gimnazjum w Kluczborku


W drugiej połowie XIX w. miasto bardzo zaczęło odczuwać brak szkoły średniej - gimnazjum. Zwłaszcza, że już w 1870 r. rozpoczęło w Kluczborku działalność Seminarium Nauczycielskie. Brak więc było dla niego miejscowego zaplecza. Miasta nie było stać na budowę. Fundatorem gimnazjum został kupiec żydowski Simon Cohn. Był on dostawcą armii pruskiej i za wzorową organizację dostaw w czasie wojny francusko-pruskiej otrzymał tytuł Tajnego Radcy Handlowego, W paźdź. 1871 roku Cohn kupił za 1000 talarów działkę przy ul. Opolskiej i podarował ją miastu pod budowę gimnazjum. Zobowiązał się również wyłożyć połowę kosztów budowy. W 1877 roku poświęcono budynek, a mistrz wrocławski Wernicke przekazał burmistrzowi Muellerowi klucze. Miasto ufundowało swemu darczyńcy pamiątkową, marmurową tablicę u wejścia do szkoły i nadało mu tytuł honorowego obywatela miasta. Po śmierci Cohna od 1892 r. corocznie obchodzono w maju rocznicę jego zgonu.
Wg Bolesława Gierczyka w: Emka nr 12/2000
Pod budynek obecnej siedziby Liceum Ogólnokształcącego w Kluczborku przy ul. Mickiewicza kamień węgielny położono w 1865 r. dokładnie 8 wrzenia. Budowę zakończono 13.5.1870 roku. W budynku znalazło siedzibę Seminarium Nauczycielskie. Po I wojnie światowej władze miejskie, kiedy już ustabilizowała się sytuacja gospodarcza, stwierdziły, że siedziba gimnazjum przy ul. Opolskiej po 40 latach eksploatacji nie spełnia już wymagań nowoczesnej szkoły średniej. Przeniesiono więc Seminarium Nauczycielskie do Wrocławia a jego siedzibę poddano gruntownej przebudowie funkcjonalnej i unowocześnieniu. Pieniądze wyłożyło miasto i powiat. Przebudową kierował dr Kellermann z Kluczborka, który był rządowym radcą budowlanym. Przyłączono wówczas do szkoły budynek pracowni. Wybudowano salę gimnastyczną. Z tego też czasu pochodzą, płaskorzeźby u wejścia do auli. Bardzo uroczysta przeprowadzka kluczborskiego gimnazjum ze starego budynku do nowej (obecnej) siedziby odbyła się w zimie 1926 roku. Budynek poświęcono i oddano do użytku 28 stycznia. Gimnazjum miało profil humanistyczny i w grudniu tegoż roku otrzymało imię Gustawa Freytaga, bardzo popularnego wówczas pisarza i publicysty, syna wieloletniego burmistrza Kluczborka. G. Freytag zmarł trzy lata po Cohnie, ale niedługo po nadaniu jego imienia gimnazjum na dawnej siedzibie zniknęła tablica upamiętniająca pierwszego fundatora kluczborskiego gimnazjum.

Urszula Ślusarek, "Szkice kluczborskie", Instytut Śląski w Opolu 1979
(wieloletni nauczyciel, wychowawca i opiekun olimpijczyków w LO w Kluczborku)

"Z kronik szkoły wynika, że już w czerwcu 1945 r. zorganizowano w Kluczborku Gimnazjum Koedukacyjne (cztery klasy gimnazjalne). Fakt ów potwierdza Dz.Urz. nr 3 Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego w Katowicach (poz. 131, s. 33). Początkowo zajęcia odbywały się w budynku przy ul. Opolskiej. Różny był wiek i zakres wiadomości tych, którzy przybyli do polskiej szkoły. Należało zatem zorganizować klasę przygotowawczą w celu wyrównania poziomu wiedzy. W 1945 r. w nowo utworzonym gimnazjum zapisano 182 uczniów (w klasie przygotowawczej było 69 uczniów, I-51, II-11, III-14, IV-37). Pierwszy dyrektor szkoły mgr Edward Zamorski rozpoczął pracę pedagogiczną z ośmioma nauczycielami.

W lipcu 1945 r. ukazała się instrukcja Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego w Katowicach, która ukierunkowała organizację roku szkolnego 1945/46. Instrukcja owa przewidywała czteroletnie gimnazjum, skróconą dwuletnią szkołę gimnazjalną i gimnazjum dla dorosłych dzienne i wieczorowe, o systemie semestralnym. Dwuletnie licea miały mieć wydziały: humanistyczny, matematyczno-fizyczny i biologiczny. Przewidywano również skróconą szkołę średnią (trzyletnią semestralną) dla młodzieży starszej.

W roku szkolnym 1945/46 utworzono następujące klasy gimnazjalne: Ia - 52 uczniów, Ib - 52, Ic - 52, IIa - 43, IIb - 40, IIc - 38, III - 52, IV - 52 uczniów. Klasy licealne: I humanistyczna - 15 uczniów, I matematyczno-fizyczna - 17 uczniów. Naukę rozpoczęto 4 IX 1945 r. W owym roku zorganizowano internat dla 93 wychowanków spoza Kluczborka. W pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej, które odbyło się w dniach 19 i 20 IX 1945 r. udział wzięli: Aleksander Białas, Józef Golec, Kazimierz Guzik, Kazimierz Grabowski, dr Adolf Korngut, Bogusław Jachowski, Zofia Rylska, ks. Kazimierz Thulie, Maria Wyganowska i Stanisław Rutkowski. Ci sami pedagodzy uczyli także w liceum dla dorosłych, w którym od 29 IV do 8 V 1946 r. odbywały się egzaminy końcowe. Szesnastu absolwentów uzyskało wówczas świadectwa ukończenia Liceum dla Dorosłych. (...)

Rok szkolny 1946/47 rozpoczął się już w gmachu przy ul. Mickiewicza 14. 344 uczniów uczęszczało do ośmiu klas gimnazjalnych, a 49 do trzech licealnych. W roku szkolnym 1947/48 skąpa kadra pedagogiczna zyskała nowych nauczycieli: Annę Haller i Mieczysława Michalewicza. W tymże roku szkolnym zorganizowano bibliotekę i internat dla dziewcząt. W latach 1948-1949 nastąpiła reorganizacja szkolnictwa. Do 4-letniego liceum zaczęto przyjmować absolwentów klasy VII. Komisja, w skład której wchodził dyrektor szkoły, przedstawiciel rady pedagogicznej i przedstawiciel rady narodowej, egzaminowała kandydatów do liceum.

Takie były początki. Szkoła rozwijała się wraz z Ojczyzną, wraz z nią przeobrażała marzenie o powszechnej edukacji w rzeczywistość."
 

50-lecie Liceum Ogólnokształcącego


Rok szkolny 1995/96 był rokiem jubileuszowym dla Liceum Ogólnokształcącego w Kluczborku. Obchodziło ono 50-lecie swego istnienia. Z tej okazji nadano szkole imię Adama Mickiewicza, a na posesji szkolnej ustawiono pomnik Wieszcza.
Główne uroczystości odbyły się 13 października 1995 r. W czasie uroczystej Mszy Św., w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście, uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na nowo poświęcony sztandar szkoły.
 

Patroni LO


Pierwszym patronem średniej szkoły w Kluczborku był Gustaw Freytag. Niemiecki pisarz i dramaturg. Po II wojnie światowej imię szkoły zmieniono. Najpierw szkoła nosiła imię Tadeusza Kościuszki. Od 1865 r. Liceum Ogólnokształcącemu patronowało Wojsko Polskie. W czasie obchodów pięćdziesięciolecia szkoły w 1995 r. imię ponownie zmieniono zastępując je patronatem Adama Mickiewicza. Związane to było poniekąd z umieszczeniem pomnika wieszcza przed budynkiem liceum. Od zakończenia wojny ulica przy której znajduje się liceum nosi nazwę Adama Mickiewicza, poeta patronuje też szkolnemu czasopismu. "Adaś" ukazuje się co dwa miesiące od 1995 r. Patronem nigdy nie został Jurij Gagarin, chociaż w 1965 r. były takie pomysły.
 

Ważne daty


1336 r. - pierwsze wzmianki o szkole miejskiej w Kluczborku. Nauczane przedmioty sugerują, że była to szkoła średnia
1591 r. - miasto przejmuje szkołę. Jednym spośród jej nauczycieli w późniejszym okresie (I połowa XVII w.) był pastor kościoła ewangelickiego w Kluczborku, pisarz i kaznodzieja, zwany "śląskim Rejem" - Adam Gdacjusz
1711 r. - pojawienie się w Kluczborku prywatnej szkoły średniej, rywalizującej z istniejącą już szkołą miejską
1737 r. - pożar kluczborskiej szkoły
1858 r. - rozpoczyna działalność Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie. Zamierzeniem było wykształcenie nauczycieli jednakowo dobrze posługujących się językiem polskim i niemieckim. W pierwszym okresie (do 1870 r.) siedzibą szkoły były budynki będące własnością żydowskiego farbiarza i garbarza Kona
1860 r. - otwarto Średnią Szkołę Miejską, jej siedzibą był budynek obecnie istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
1862 r. - pod kierunkiem Pauliny Schott rozpoczyna działalność Średnia Szkoła Żeńska
8 września 1865 r. - wmurowanie kamienia węgielnego
13 maja 1870 r. - zakończenie budowy
1870 r. - działalność rozpoczyna Seminarium Nauczycielskie
28 stycznia 1926 r. - poświęcenie i oddanie do użytku przebudowanej szkoły
czerwiec 1945 r. - zorganizowanie Gimnazjum Koedukacyjnego
4 września 1945 r. - rozpoczęcie nauki
19 i 20 września 1945 r. - pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej
29 kwietnia i 8 maja 1946 r. - pierwsza matura
1947/48 - powstanie biblioteki i internatu dla dziewcząt
1949 r. - reforma oświaty powoduje likwidację gimnazjów. Szkoły średnie, także kluczborskie liceum zostają powiązane ze szkołami podstawowymi poprzez ciągłość "numeracji klas". Będąc licealistą można zatem było być uczniem klasy VIII, IX, X, XI
1965 r. - zmiana patrona szkoły z Tadeusza Kościuszki na Wojsko Polskie
1969 r. - kolejna reforma, liceum zaczyna funkcjonować samodzielnie. Zostaje utworzone Liceum dla Pracujących
13 października 1995 r. - nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza
1999 r. - powrót gimnazjów do polskiego systemu oświaty. Zespół Szkół Ogólnokształcących obejmuje Liceum i Gimnazjum nr 1
 

Dyrektorzy LO

Edward Zamorski 1945/46 - 1947/48
Józef Golec 1948/49 - 1949/50
1951/52 - 1952/53
1956/57 - 1957/58
Roman Ladra 1950/51
Władysław Surdy 1953/54 - 1955/56
Janina Markiewicz 1958/59
Adolf Korngut 1959/60 - 1967/68
Włodzimierz Alfawicki 1968/69 - 1973/74
Bolesław Smereczyński 1974/75 - 1989/90
Zdzisław Turniak 1990/91
Aurelia Fraszek 1991/92 - 1996/97
Jarosław Kielar 1997/98 - 2002/03
Mariusz Kaczmarski 2002/03 - 2018/19
Krystyna Błażewska 2019/20 - ...

 

Anegdoty i ciekawostki


Na lekcji łaciny uczennica została poproszona przez prof. A. Kornguta o podanie wszystkich form czasownika "fero". Prawidłowa odpowiedź: "fero, ferre, tuli, latum". Ponieważ nie wiedziała, profesor za nią udzielił odpowiedzi: "Fero pochodzi od tere fere kuku, strzela baba z łuku".

Tekst pozaprogramowej piosenki uczonej, nie koniecznie na lekcjach muzyki, przez prof. S. Skórę: Jak ja buła mołodeńka, /to ja była szczyra,/ ja dawała pindzi rindzi, /za kawałek syra.

Na lekcji biologii (lata czterdzieste) nauczyciel podaje sposoby rozmnażania się w przyrodzie: pączkowanie, podział... Głos ucznia z ostatnich ławek: "G... prawda, wszystko się p...". Raptularz szkolnym Henryka Ostrowskiego, Kluczbork 2000, s. 26.

Pracownia biologiczna, przed wojną wyposażona w zakonserwowane w spirytusie preparaty, po wojnie została znacznie uszczuplona. Preparaty zostały, spirytus wypili żołnierze radzieccy.

Na lekcji biologii (późne lata osiemdziesiąte) nauczyciel, posługując się plastikowym modelem, omawia szkielet jaszczurki. Nagle jeden z uczniów podnosi do góry rękę, wstaje i mówi: "Przepraszam, ale na modelu jest napisane, że to jest szkielet szczura". Uczeń dostał ocenę bardzo dobrą.

3 maja 1946 r. uczniowie liceum zorganizowali przemarsz ulicami miasta. Chcieli w ten sposób upamiętnić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dyrektor nieskutecznie odwodził ich od tego pomysłu. W rezultacie milicja aresztowała ... właśnie jego. Uczniowie zorganizowali kolejny marsz. Przeszli pod budynek komendy milicji i skandowali hasło "Uwolnić dyrektora". Opuścił areszt, chociaż nie wiadomo czy stało się to na skutek interwencji uczniów.

W pierwszych latach powojennych języka polskiego w liceum uczyła siostra gen. Jana Hallera - Anna Hallerówna.

W latach powojennych w szkole istniały dwie orkiestry: dęta i kameralna, chór oraz zespół teatralny.

Na szkolnej scenie wystawiano m.in.: "Krakowiaków i Górali" Wojciecha Bogusławskiego, "Moralność pani Dulskiej" i "Żabusię" Gabrieli Zapolskiej, "Króla Edypa" Sofoklesa.

W 1996 r. pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Gawlika z Instytutu Pdagogiki Uniwersytetu Opolskiego powstała na temat szkoły praca magisterska autorstwa p. Marioli Stryczek.

Obecnie w szkole funkcjonuje sekcja siatkówki plażowej.

W 2003 r. już absolwent szkoły Jakub Kęsy zakwalifikował się do finałowego etapu programu telewizyjnego "IDOL". Rok wcześniej do podobnego sukcesu zabrakło mu kilka procent głosów telewidzów.