Logo
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70, 77 418 12 31
   
  

Doskonalenie nauczycieli w projekcie POWER


Zakończyliśmy trzyletni program doskonalenia nauczycieli w programie POWER „Nowoczesna Europejska Szkoła”. Z zagranicznych form doskonalenia skorzystało 11 nauczycieli. Były to kursy metodyczne, językowe, job shadowing polegający na śledzeniu przewodnika na stanowisku pracy oraz teaching assigment, czyli aktywny udział w prowadzeniu lekcji. Jesteśmy szczególnie dumni z faktu, że pomimo trudności wywołanych pandemią, nauczyciele konsekwentnie zrealizowali zaplanowane mobilności w 100%. Cieszy nas bardzo rozpiętość geograficzna mobilności: od Finnlandii po Hiszpanię. To znaczy, że skorzystaliśmy z szerokiego wachlarza wzorców europejskich szkół i możliwości wymiany doświadczeń. Projekt zaowocował wyższą samooceną nauczycieli, pozytywnie wpłynął na zwiększenie satysfakcji z wykonywanego zawodu, zmotywował do dalszej pracy i doskonalenia swojego warsztatu.  
 
Koordynatorki projektu:
Elżbieta Sowa, Agata Murzyńska, Krystyna Błażewska


 

Oto jak uczestnicy projektu podsumowują swoje doświadczenia z odbytych szkoleń, jakie kompetencje nabyli, które rezultaty chcą wdrożyć i w jaki sposób podzielili się doświadczeniami w swojej szkole i poza nią. 

Dzięki kursowi TiK w Walencji nawiązałam współpracę z jedną ze szkół we Włoszech, która zaprosiła nas do udziału w projekcie online International Teen Student Exchange. Jest to projekt prowadzony przez Amerykanina Ryana Witlera i polega na rozwijaniu umiejętności mówienia w języku angielskim w międzynarodowych grupach. W projekcie biorą udział uczniowie z Włoch, Hiszpanii, Brazylii, Czech i z naszej szkoły. Uczniowie wraz z nauczycielami spotykają się online co dwa tygodnie i w podgrupach prowadzą konwersacje po angielsku na różne tematy. Każde spotkanie ma temat przewodni, uczniowie otrzymują pytania pomocnicze do konwersacji, a po każdym spotkaniu wypełniają ankietę ewaluacyjną. Ponadto nawiązałam nowe kontakty, dzięki którym planowana jest współpraca w ramach job shadowing/teaching assignment kolejnym projekcie akredytacji 2023. Uświadomiłam sobie, jak niezwykle ważne w motywowaniu uczniów do pracy i urozmaiceniu procesu kształcenia są aplikacje do nauczania języków obcych i zachowanie balansu w użyciu mediów społecznościowych. Po każdej odbytej mobilności uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami naszej szkoły na spotkaniach formalnych i nieformalnych. Ponadto zamieszczali refleksje ze szkoleń na forach internetowych. Na spotkaniu podsumowującym realizację projektu uczestnicy przedstawili nauczycielom i dyrekcji szkoły propozycje wykorzystania nabytej wiedzy i zastosowania pozyskanych materiałów. Stworzony został harmonogram dalszego wdrażania efektów projektu. 
Agata Murzyńska

Projekt wzmocnił europejski wymiar szkoły poprzez nawiązanie współpracy formalnej i nieformalnej z nauczycielami szkół europejskich i pozaeuropejskich. Udział w projekcie pozwolił nam otworzyć się na inną kulturę, co zaowocowało zwiększeniem tolerancji, przełamaniem bariery posługiwania się językiem obcym. Rozwinęłam swoje umiejętności językowe, odświeżając słownictwo i wzmacniając umiejętność mówienia w tym języku. Nabyta wiedza i pewność siebie pozwoliła mi na swobodne przeprowadzenie lekcji w trakcie job shadowing we Włoszech na temat geografii Polski. Dla mnie jako nauczyciela geografii niezwykle cenne było skonfrontowanie wiedzy teoretycznej  z praktyczną i poznanie procesów kształtujących powierzchnię ziemi na terenie takich krajów jak Islandia czy Irlandia. W trakcie job shadowing w Islandii miałam możliwość uczestniczenia w lekcji geologii, która specjalnie dla mnie została przeprowadzona w języku angielskim. Zapoznałam się z licznymi pomocami naukowymi, które samemu można stworzyć bez większych przeszkód i zamierzam to wykorzystać. Miałam okazję porozmawiać z nauczycielami uczącymi języka islandzkiego uchodźców, dowiedzieć się z jakimi problemami borykają się zarówno nauczyciele jak i uchodźcy w zderzeniu z zupełnie inną kulturą, klimatem, warunkami życia.  Dzieliłam się wiedzą na temat projektu i szkoleń na spotkaniach w pokoju nauczycielskim, spotkaniach z innymi nauczycielami np. nauczycielami geografii pracującymi na zlecenie przy sprawdzaniu prac maturalnych OKE Wrocław.
Elżbieta Sowa


Podczas szkoleń job shadowing pogłębiłam wiedzę z zakresu pracy w grupach wielokulturowych i o bardzo zróżnicowanym poziomie znajomości języka w obrębie jednej grupy, tj. grupie o dużej liczbie migrantów. Praktykowano tutaj pracę w zespołach, gdzie dwie osoby są silne, a dwie słabsze. Na bazie tej współpracy uczniowie wspomagają się, a zarazem uczą się empatii i wzajemnego szacunku. Kolejną korzyścią jest umiejętność wykorzystania wiedzy i zasobów dotyczących kultury krajów anglojęzycznych w nauczaniu aktualnego języka angielskiego.
Beata Jarczewska-Walania


Zwiększyłam wiedzę na temat nowoczesnych metod nauczania języka obcego w grupach wielojęzycznych, poznałam pracę nauczyciela w grupie zróżnicowanej co do poziomu wiedzy oraz wielokulturowej.  Poszerzyłam znajomość drugiego języka obcego, poznałam sposoby wspomagania się znajomością języka angielskiego w nauczaniu języka niemieckiego. Chętnie wprowadzę poznane nowe rozwiązania metodyczne na zajęciach w szkole. Zainspirowało mnie stosowanie empatycznej komunikacji skierowanej do uczestników grupy w różnym wieku, o różnym pochodzeniu i różnicowej kulturze. Nauczyłam się pracować w grupie, aby osiągnąć wspólny edukacyjny efekt zbiorowy. Chętnie podzielę się poznanymi przykładami rozwiązań metodycznych, które znajdą zastosowanie w grupach wielokulturowych, których członkowie prezentują różne stopnie motywacji do nauki i odmienne doświadczenia w zdobywaniu wiedzy. Poznałam np. technikę pracy z obrazkiem dla grupy dwuosobowej. Każdy z uczniów miał opisać widziany obrazek przy użyciu takiego zasobu słownictwa, jakim się posługiwał, nie pokazując obrazka. Drugi uczeń miał za zadanie narysować opisywany obrazek według instrukcji kolegi. Ciekawym efektem było zaobserwowanie, jak możemy komunikować się przy użyciu mimiki, gestów i bardzo elementarnego słownictwa. Po odbytym szkoleniu podzieliłam się swoimi refleksjami w postaci wpisu na szkolnym fb. Dzieliłam się również zdobytymi doświadczeniami wśród kolegów i koleżanek nauczycieli w szkole.
Justyna Gembara


Kurs Empowerment in ICT Skills - Making Use of Technology Tools na Malcie poszerzył moje umiejętności wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej oraz umiejętność komunikowania się tylko i wyłącznie w języku angielskim, zarówno ustnie jaki i w formie pisemnej. Szkolenie to umożliwiło mi zdobycie umiejętności projektowania i tworzenia stron internetowych oraz blogów, jak i wykorzystywania różnorodnych zadań, które łączyły w sobie pracę z tekstem słuchanym, pisanym, a także projektowanie i tworzenie kreskówek do celów edukacyjnych wraz z pokazem slajdów. Ponadto zdobyłam wiedzę na temat kreowania i nagrywania podcastów edukacyjnych. Chciałabym się podzielić różnorodną bazą aplikacji internetowych do interaktywnej nauki języka angielskiego oraz stronami internetowymi z informacjami kulturowymi na temat Malty jako miejsca, które warto zwiedzić. W ramach współpracy z koleżankami i kolegami uczącymi w naszej placówce udostępniłam im posiadaną bazę aplikacji internetowych do wykorzystania w procesie edukacyjnym  wraz z obszernym zestawem stron internetowych na temat maltańskiej kultury i historii.
Joanna Ryczek       

Rozwinęłam kompetencje językowe z innego języka romańskiego, j. włoskiego, oraz wzbogaciłam  wiedzę na temat  aktywizujących  metod nauczania  języka obcego Poznałam działania sprzyjające integracji międzykulturowej, metody i formy pracy rozwijających tolerancję i szacunek dla odmiennych tradycji, języka, religii. Zainicjowałam powstanie  sekcji romańskiej w szkole. Jej cel to  promowanie kultury włoskiej, francuskiej, hiszpańskiej ( język, kuchnia, piosenka, kino,  turystyka) i kształtowanie postawy otwartości na odmienności kulturowe. Chcę uzmysłowić uczniom, że poczucie tożsamości narodowej i patriotyzm nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem i da się je połączyć z czerpaniem z tradycji innych kultur europejskich. Rozmawiałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz wychowawcami klas na temat pozytywnych i negatywnych aspektów pracy w środowisku wielokulturowym. Opowiadałam o wyjazdach, imprezach  i eventach  integracyjnych, programie wsparcia obcokrajowców w sytuacji zagrożenia niepowodzeniem szkolnym lub wyalienowania środowiskowego w Lycée International de Saint-Germain-en-Laye.
Ewa Stefaniuk

Zwiększyłam umiejętności debatowania i stosowania techniki debaty na lekcjach, krytycznego myślenia i logicznego argumentowania.  Poznałam korzyści, jakie przynosi wykorzystanie tej techniki w pracy z uczniami. Doskonaliłam znajomość j. angielskiego, poznałam systemy edukacji różnych krajów europejskich, mogłam je porównać i zainspirować się innymi rozwiązaniami. Doskonaliłam umiejętności zarządzania projektem POWER SE. Jako najważniejszy rezultat wymienię nabycie wiedzy na temat planowania kierunków kształcenia w szkole ponadpodstawowej podczas mobilności job shadowing w Islandii. Kursy kształcenia dobierane są tak, by jak najlepiej odpowiadały zapotrzebowaniu na rynku pracy. Szkoła Fjölbrautaskólinn í Breiðholt i kształci uczniów w kosmetologii, ponieważ kraj słynie z kąpieli w geotermalnych źródłach. Uczennice praktykują zabiegi kosmetyczne we własnej pracowni Beauty. Szkoła stawia na zaawansowane rozwiązania technologiczne, uczniowie już prawie nie korzystają z papierowych podręczników. W 24-osobowej klasie podczas lekcji j. angielskiego wszyscy pracowali na własnych laptopach. Materiały edukacyjne są dostępne w wersji cyfrowej w systemie Inna, który jest czymś w rodzaju Librusa, gdzie z łatwością w każdej chwili można dodać własne karty pracy.

Szkoła stawia na rozwijanie kreatywności uczniów, co widać na każdym kroku. Liczne dekoracje ścienne są efektem artystycznych aranżacji uczniów na kursie sztuki. Twórczość na papierze uczniowie przekładają na cyfrowe projektowanie druku 3D i poligrafię w pracowni FabLab, która działa we współpracy z Politechniką w Lublinie i Warszawie. Planowana jest rozbudowa departamentu technologicznego. Szkoła ma długofalowe plany rozwoju. Z co najmniej 10 – letnim wyprzedzeniem informują o nich ministerstwo edukacji i zabezpieczają środki finansowe na realizację planów. Szkoła dba o przygotowanie przyszłej kadry pedagogicznej. Przyjmuje studentów kierunków pedagogicznych na praktyki. W tym samym czasie praktykę odbywa 10 studentek.

Kurs w Helsinkach pomógł mi zrozumieć, na czym polega fenomen fińskiej edukacji i dlaczego nazywają go najlepszym modelem w Europie. Niektóre założenia fińskiego modelu edukacji sprawdzą się również w polskim systemie i dają się zaimplementować w naszej szkole. Należą do nich: zaufanie, miejsce na odpowiedzialność, koncentracja na pozytywach a nie na błędach, zmniejszenie ważności egzaminów/testów, uczeń w centrum uwagi a nie nauczyciel, dzielenie się materiałami, lekcje poza salą szkolną, godziny na uczenie się technik uczenia i organizacji pracy, projekty oparte na aktualnych wydarzeniach tzw. Phenomenon based, pozytywna pedagogika i praca na mocnych stronach ucznia. Swoje doświadczenia opisałam artykule publikacji dla Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Publikację otrzymali nauczyciele z powiatu kluczborskiego podczas Forum Naukowego 2022. 
Krystyna Błażewska


Podczas kursu poznałam sposoby na skuteczne i efektywne zarządzanie zespołem klasowym. Dowiedziałam się jak angażować ucznia w proces uczenia się. Rozwinęłam swoją wiedzę w zakresie nowych technologii. Model odwróconej lekcji (Flipped classroom), która łączy nauczanie online z nauczaniem w klasie świetnie wykorzystuję dzisiaj w klasie. Uczniowie zapoznają się w domu z materiałem poleconym przez nauczyciela, a dyskusja i rozwiązywanie zdań praktycznych ma miejsce w klasie. Wymiana doświadczeń z nauczycielami języków obcych na forach internetowych i w szkole pozwala mi dzielić się nabyta wiedzą i umiejętnościami. 

Joanna Górecka 

Podniosłem moje kompetencje językowe z zakresie znajomości języka hiszpańskiego na poziomie A1+/A2. Doskonalone były umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu oraz znajomości zagadnień gramatycznych na wyżej wymienionym poziomie. Ponadto miałem możliwość poznania zagadnień związanych z historią i kulturą regionu, w którym odbywał się kurs oraz kontaktowania się z rodzimymi użytkownikami języka hiszpańskiego. Z pewnością mogę polecić szkołę językową, w której odbyłem mój kurs. Projekt taki daje olbrzymie możliwości obserwowania i uczestniczenia w procesie zdobywania umiejętności językowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu języka obcego, które mogę wykorzystać w nauczaniu języka angielskiego w naszej szkole. Zdobyte umiejętności zamierzam przekazać na spotkaniach zespołu nauczycieli języków obcych. 
Roman Sarnicki